Vedtekter for SNF

§ 1 - Navn

Foreningens navn er Skien Næringsforening

§ 2 – Formål

Foreningen har til formål å ivareta og fremme næringslivets interesser i Skien kommune ved å:

a)      Virke som næringslivets kontaktorgan i saker som berører næringslivets stilling i Skien kommune.

b)      Virke som formidler av informasjon mellom næringslivet, allmennheten og offentlige organer.

c)      Arbeide for medlemmenes interesser i alle spørsmål hvor foreningens ansvarlige organer finner dens medvirkning, uttalelser eller initiativ ønskelig.

d)     Skape kontakt mellom medlemmene gjennom møtevirksomhet og andre tiltak med andre henblikk på å utvikle miljøet innenfor   næringslivet i Skien.

§ 3 – Medlemskap

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller firmaer med tilknytning til byens næringsliv. Hvert medlem har 1 stemme.

Foreningens kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Er kontingenten ikke betalt innen årets utgang, har styret rett til å stryke vedkommende medlem fra foreningen.

Utmeldelse må skje skriftlig innen utgangen av året.

Et medlem som ved sin opptreden skader foreningen, kan ekskluderes ved beslutning av styret. Vedkommende medlem kan innanke styrets beslutning for ordinær generalforsamling hvor det kreves 2/3 flertall for eksklusjon.

Æresmedlemmer kan utnevnes ved enstemmig styrebeslutning. 

§ 4 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 30. juni med 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eller om styret ønsker det, av en dirigent valgt av generalforsamlingen.

 

Ordinær generalforsamling er ikke beslutningsdyktig dersom ikke minst 20 medlemmer er tilstede. Er slikt antall ikke fremmøtt, innkalles til ny generalforsamling med 8 dagers varsel, og denne er beslutningsdyktig uansett antallet av fremmøtte medlemmer.

Stemmerett på generalforsamlingen har de medlemmene som personlig er tilstede. Ingen kan avgi mer enn 1 stemme.

Alle saker avgjøres med flertallsbeslutning om ikke annet er særskilt bestemt. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Protokoll føres over generalforsamlingens forhandlinger og undertegnes av 2 fremmøtte medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal behandle:

a)      Styrets beretning.

b)      Revidert regnskap fra foregående år.

c)      Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

d)     Fastsettelse av kontingent.

e)      Valg av styre.

f)       Valg av valgkomité.

g)      Valg av revisor.

h)      Fastsettelse av eventuelle honorar til styrets medlemmer.

i)        Eventuelt.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innlevert styret minst 4 uker før generalforsamlingen.

 

§ 5 – Valgkomité

Valgkomitéen består av en leder og 2 medlemmer. I tillegg velges et varamedlem. Komitéen bør være mest mulig representativ for foreningens sammensetning.

Det skal foreligge instruks for valgkomitéen. Instruksen skal vedtas på generalforsamlingen.

Valgkomitéen velges av Generalforsamlingen for ett år av gangen. Komitéen kan gjenvelges, men generelt skal lengst sittende medlem gå ut hvert år og erstattes av avtroppende leder eller alternativt avtroppende styremedlem.

 

§ 6 – Styret

Styret består av leder, nestleder og 7-10 medlemmer, samt 3 varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen. Leder velges for et år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Nestleder velges av styret.

Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Styret trekker opp retningslinjer for foreningens forretningsførsel og ansetter daglig leder. Budsjett og handlingsplan behandles av styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Beslutninger avgjøres ved simpelt flertall. Styret kan opprette og oppløse utvalg innen foreningen. Styret trekker opp retningslinjer for utvalgenes arbeid og funksjonstid. Det skal føres styreprotokoll.

 § 7 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles skriftlig med 8 dagers varsel enten etter bestemmelse av styret eller etter krav fra minst 20 av foreningens medlemmer. Den innkalles som den ordinære generalforsamlingen, men behandler kun saker som er nevnt i innkallelsen.

 

§ 8 – Vedtektsendringer

Beslutning om vedtektsendring kan bare fattes av generalforsamlingen og da med minst 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring må være innsendt skriftlig til styret minst 4 uker før generalforsamlingen.

 

§ 9 – Oppløsning av foreningen

Foreningen kan oppløses bare etter beslutning fattet av generalforsamlingen med ¾ flertall av de stemmeberettigede, som må være minst ¾ av alle medlemmene. Siste generalforsamling bestemmer hvordan foreningens midler skal anvendes.

Kjøpsbetingelser.

Se kjøpsbetingelser og kontaktinformasjon 
(ikke tilgjengelig ennå)

Kalender

18.00-21.30 6. februar 2018

Hovet Ring 7, 3931 Porsgrunn

18.00-22.00 6. mars 2018

Villa Fløyen, Boye Ordingsgate 3A, 3722 Skien

18.00-22.00 10. april 2018

Kommer senere

Hovedsamarbeidspartner 2018
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.